Journal cover Journal topic
Abstracts of the ICA
Journal topic
Articles | Volume 6
https://doi.org/10.5194/ica-abs-6-232-2023
https://doi.org/10.5194/ica-abs-6-232-2023
12 Aug 2023
 | 12 Aug 2023

Scenario building for urban disaster management based on the integration of CIM and Big data- The progress of CJISTCP

Jie Shen, Kunihiro Ishii, Shudong Liu, Anbo Li, Bin Hu, Meizhen Wang, Teng Zhong, Wei Han, Shuai Hong, and Sihu Liu

Keywords: 3D city, scenario, big data, integration, disaster, emergency

Publications Copernicus
Download
Citation