Journal cover Journal topic
Abstracts of the ICA
Journal topic
Articles | Volume 6
https://doi.org/10.5194/ica-abs-6-280-2023
https://doi.org/10.5194/ica-abs-6-280-2023
12 Aug 2023
 | 12 Aug 2023

Design and implementation of mixed reality narrative map of Nanjing Ming Dynasty City Wall based on video integration

Fei Yang, Haoyu Yang, Xiaoyan Liu, Shuai Hong, Jie Shen, JiJun Yang, Long Tang, Zhaowei Tian, and Tengfei Chai

Keywords: Nanjing Ming Dynasty City Wall, Video integration, Narrative map, VR/AR, Hand-rolled map

Publications Copernicus
Download
Citation