Journal cover Journal topic
Abstracts of the ICA
Journal topic
Articles | Volume 6
https://doi.org/10.5194/ica-abs-6-280-2023
https://doi.org/10.5194/ica-abs-6-280-2023
12 Aug 2023
 | 12 Aug 2023

Design and implementation of mixed reality narrative map of Nanjing Ming Dynasty City Wall based on video integration

Fei Yang, Haoyu Yang, Xiaoyan Liu, Shuai Hong, Jie Shen, JiJun Yang, Long Tang, Zhaowei Tian, and Tengfei Chai

Related authors

Designing maps & visualizations for mobile devices: A collaborative research agenda
Robert E. Roth, Arzu Çöltekin, Luciene Delazari, Bradley Denney, André Mendonça, Jie Shen, Zdeněk Stachoň, and Mingguang Wu
Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 6, 213, https://doi.org/10.5194/ica-abs-6-213-2023,https://doi.org/10.5194/ica-abs-6-213-2023, 2023
Scenario building for urban disaster management based on the integration of CIM and Big data- The progress of CJISTCP
Jie Shen, Kunihiro Ishii, Shudong Liu, Anbo Li, Bin Hu, Meizhen Wang, Teng Zhong, Wei Han, Shuai Hong, and Sihu Liu
Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 6, 232, https://doi.org/10.5194/ica-abs-6-232-2023,https://doi.org/10.5194/ica-abs-6-232-2023, 2023
Indoor navigation map design based on the analysis of space characteristics
Jingyi Zhou, Robert Weibel, Cheng Fu, Zhiyong Zhou, Litao Zhu, and Jie Shen
Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 6, 291, https://doi.org/10.5194/ica-abs-6-291-2023,https://doi.org/10.5194/ica-abs-6-291-2023, 2023
Design and Implementation of Narrative Map Based on Hand Scroll – An Example of Zheng He's voyage to the West
Jie Shen, Lufei Zhao, Nina Sun, and Tengfei Chai
Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 3, 264, https://doi.org/10.5194/ica-abs-3-264-2021,https://doi.org/10.5194/ica-abs-3-264-2021, 2021
Preliminary study on knowledge graph construction based on the coupling mechanism of urban disaster and emergency response
Jie Shen, Jingyi Zhou, and Jijun Yang
Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 3, 265, https://doi.org/10.5194/ica-abs-3-265-2021,https://doi.org/10.5194/ica-abs-3-265-2021, 2021
Publications Copernicus
Download
Citation