Journal cover Journal topic
Abstracts of the ICA
Journal topic
Articles | Volume 1
https://doi.org/10.5194/ica-abs-1-332-2019
https://doi.org/10.5194/ica-abs-1-332-2019
15 Jul 2019
 | 15 Jul 2019

Indoor path visualization method based on the spatial characteristics of indoor environment

Jiafeng Shi, Jie Shen, Zdeněk Stachoň, and Yawei Chen

Related authors

Designing maps & visualizations for mobile devices: A collaborative research agenda
Robert E. Roth, Arzu Çöltekin, Luciene Delazari, Bradley Denney, André Mendonça, Jie Shen, Zdeněk Stachoň, and Mingguang Wu
Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 6, 213, https://doi.org/10.5194/ica-abs-6-213-2023,https://doi.org/10.5194/ica-abs-6-213-2023, 2023
Scenario building for urban disaster management based on the integration of CIM and Big data- The progress of CJISTCP
Jie Shen, Kunihiro Ishii, Shudong Liu, Anbo Li, Bin Hu, Meizhen Wang, Teng Zhong, Wei Han, Shuai Hong, and Sihu Liu
Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 6, 232, https://doi.org/10.5194/ica-abs-6-232-2023,https://doi.org/10.5194/ica-abs-6-232-2023, 2023
Possibilities of Geographic Virtual Environments within the Crisis Management
Zdeněk Stachoň, Ondřej Kvarda, Čeněk Šašinka, Alžběta Šašinková, Kateřina Jochecová, Pavel Ugwitz, Milan Konečný, and Petr Kubíček
Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 6, 246, https://doi.org/10.5194/ica-abs-6-246-2023,https://doi.org/10.5194/ica-abs-6-246-2023, 2023
Design and implementation of mixed reality narrative map of Nanjing Ming Dynasty City Wall based on video integration
Fei Yang, Haoyu Yang, Xiaoyan Liu, Shuai Hong, Jie Shen, JiJun Yang, Long Tang, Zhaowei Tian, and Tengfei Chai
Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 6, 280, https://doi.org/10.5194/ica-abs-6-280-2023,https://doi.org/10.5194/ica-abs-6-280-2023, 2023
Indoor navigation map design based on the analysis of space characteristics
Jingyi Zhou, Robert Weibel, Cheng Fu, Zhiyong Zhou, Litao Zhu, and Jie Shen
Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 6, 291, https://doi.org/10.5194/ica-abs-6-291-2023,https://doi.org/10.5194/ica-abs-6-291-2023, 2023
Publications Copernicus
Download
Citation